Knowledge

เทคนิคเลือก “ประกันชีวิต” ให้คุ้มค่าเงิน!

เทคนิคเลือก “ประกันชีวิต” ให้คุ้มค่าเงิน! เลือกประกันชีวิตให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการทำประกัน ด้วยทุนประกันชีวิตที่เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของรายได้ต่อปี บวกภาระหนี้สินคงค้าง และเบี้ยประกันที่จ่ายไหวซึ่งใช้เงินออมเพียง 10-15% ของรายได้ต่อปี เพื่อให้คุ้มค่าเงิน          เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกทำประกันไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับประกันแบบไหน บางคนซื้อประกันเพียงเพราะแค่อยากลดหย่อนภาษี บางคนอาจถูกชักชวนให้ทำประกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อตั้งแต่แรก และส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกทำประกันแบบสะสมทรัพย์ เพราะไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้ง ได้เงินคืนระหว่างทาง…