Knowledge

วิธีตรวจเช็ก ฟิล์มกรองแสงเสื่อมสภาพ

วิธีตรวจเช็ก ฟิล์มกรองแสงเสื่อมสภาพ ฟิล์มกรองแสง มีหน้าที่คอยช่วยกรองแสง หรือลดแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่จะผ่านเข้ามาทางกระจกรถยนต์ นอกจากนี้ ฟิล์มกรองแสงที่ดียังต้องช่วยในเรื่องของการลดความร้อน และรังสีอัลตราไวโอเลตอีกด้วย สำหรับฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งาน 5 – 10 ปี (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ และรุ่นที่เพื่อนๆ เลือกใช้) และฟิล์มกรองแสงจะมีการเสื่อมสภาพการใช้งานลงทุกปี      ซึ่งวิธีตรวจเช็กฟิล์มกรองแสงว่าเสื่อมสภาพหรือยัง มีอยู่ดังนี้…