Knowledge

ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สากล แบบใหม่ใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลก เริ่ม 1 พ.ค. 64 นี้

     ขนส่งฯ เตรียมออกใบขับขี่สากล กรมการขนส่งทางบกประกาศเตรียมออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล) ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ครอบคลุมการใช้งานใน 84 ประเทศทั่วโลก มีอายุ 3 ปี เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน…