LifeStyle

ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง

ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชย กรณีว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนรับเงินชดเชยรับเลย 70% กรณีว่างงานเหตุโควิด ตกงาน ลาออก

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานว่า สำนักงานประกันสังคม อนุมัติสิทธิประโยชน์ว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณี ประกันสังคมเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานรับ 70% ของค่าจ้าง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนกรณีว่างงานผ่านเว็บไซต์

 • กรณีถูกเลิกจ้าง รับ 70% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 200 วัน
 • ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง รับ 45% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก็จะสามารถขอเงินชดเชยได้ ต้องลงทะเบียนว่างงานกับประกันสังคมภายใน 30 วันหลังจากว่างงาน โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th

สำหรับเงื่อนไขการรับเงินชดเชย

 • ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก
 • ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน ไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร เป็นต้น

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน หรือ สปส.2-01/7
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส.6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)
 • หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :thebangkokinsight

: ประกันสังคมเปิดลงทะเบียนรับเงินชดเชย