News

ขนส่งฯ ขยายต่อใบขับขี่ล่วงหน้าจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

    ขนส่งฯ ขยายต่อใบขับขี่ล่วงหน้า กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ถือใบอนุญาตขับรถสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 6 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

     ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ทุกประเภท ให้สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ก่อนสิ้นอายุสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมที่กำหนดเอาไว้ 3 เดือน เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น

     ประเภทใบขับขี่ที่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (จากเดิม 3 เดือน) ประกอบด้วย

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
  • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

     นอกจากนี้ กรมการขนส่งยังได้ขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-Learning ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมที่มีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ผ่านการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาต่อใบขับขี่ล่วงหน้าดังกล่าว โดยขนส่งฯ ได้เพิ่มการอบรมประเภท “ต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป” เพื่ออำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่ง

     ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางแนะนำให้ผู้ที่ต้องการดำเนินการด้านใบขับขี่ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue บนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ขนส่งฯ ขยายต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ