News

ราชกิจจาฯ ประกาศจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง โดยรอบเขตพระราชฐาน

ราชกิจจาฯ ประกาศจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง โดยรอบเขตพระราชฐาน เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564 ความว่า ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียง ในถนนสายต่าง ๆ 
          เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (6) (20) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
          ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564”          ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ 3 จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ          ข้อ 4 ห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้          4.1 ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ          4.2 ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร          4.3 ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์          ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ราชกิจจาฯ ประกาศจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง

: ราชกิจจาฯ ประกาศจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง
: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ