News

ครม.เห็นชอบ “รถรับจ้างผ่านแอปฯ” เป็นบริการทางเลือกถูกกฎหมาย 100%

ครม.เห็นชอบ “รถรับจ้างผ่านแอปฯ” เป็นบริการทางเลือกถูกกฎหมาย 100% กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าผลักดัน “รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน” สนับสนุนการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกใหม่ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา จึงสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะเพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม

แม้ว่าปัจจุบัน บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชน แต่ที่ผ่านมารถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับประชาชน

กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากนี้จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนทางกฎหมายทั้งหมดแล้ว จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่าขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยระหว่างนี้ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศหลักเกณฑ์, วิธีการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำมาใช้บริการ และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระเบียบในการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยกำหนดอายุการใช้งานรถไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดที่นั่ง (รถแท็กซี่) ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารเทียบเท่ากับรถสาธารณะ

     นอกจากนี้ ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร มีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถรับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน และขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ

ครม.เห็นชอบ “รถรับจ้างผ่านแอปฯ”

: ครม.เห็นชอบ “รถรับจ้างผ่านแอปฯ”
: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ