News

ขนส่งฯ ยืนยันรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพ ตรอ. ก่อนเสียภาษีทุกครั้ง

ขนส่งฯ ยืนยันรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพ ตรอ. ทุกครั้งจึงจะสามารถเสียภาษีประจำปีได้

จากกรณีที่มีข่าวปลอมระบุว่า “รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว” ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง

โดยปัจจุบันรถยนต์อายุเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ยังคงต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้

ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการต่อภาษีไม่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับ ตรอ. ระบบจะแจ้งเตือนให้นำรถเข้าตรวจสภาพเสียก่อน ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องเข้ารับการตรวจสภาพก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

ขนส่งฯ ยืนยันรถยนต์อายุเกิน 7 ปี ต้องตรวจสภาพ ตรอ.

ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงระบบชำระภาษีให้ผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี สามารถต่อภาษีประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อมทั้งเลือกชำระเงินผ่านระบบ e-Banking ของแต่ละธนาคาร, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, เคาน์เตอร์ธนาคาร และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ รวมถึงสามารถชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

     ผู้สนใจสามารถชำระภาษีรถออนไลน์ได้ที่ https://eservice.dlt.go.th/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax