News

กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ

   กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ กรมการขนส่งประกาศขยายมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือสอบขับรถ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3…