News

กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ

   กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ กรมการขนส่งประกาศขยายมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือสอบขับรถ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ขณะที่ผู้ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถขนส่ง จะได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถกรณีสิ้นอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี

นอกจากนี้ กรมการขนส่งยังได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือผ่อนผันการใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังคงสามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

     ส่วนผู้ที่จองคิวเข้ารับบริการ​ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งตรงกับช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ จะยังคงได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับบริการภายหลังจากที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ โดยกรมการขนส่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ