LifeStyle

10 ถนนสุดเฮี้ยน ที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในไทย

 10 ถนนสุดเฮี้ยน ที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในไทย อุบัติเหตุทางท้องถนน ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี 2561 รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคน เป็น 1.35 ล้านคน ในช่วงเวลาเพียง 3 ปีเท่านั้นเอง สำหรับประเทศไทย จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2561 จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร…