เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งขนส่งมีความผิดหรือไม่
Knowledge

เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งขนส่งมีความผิดหรือไม่ ?

เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งขนส่งมีความผิดหรือไม่ สำหรับเจ้าของ รถยนต์ หลาย ๆ คน เมื่อใช้รถมาสักระยะเวลาหนึ่งก็ได้เวลาต้องบำรุงรักษา ทำสีรถ ซึ่งอาจจะเป็นการทำสีรอบคันกันไปเลยในกรณีที่รถเป็นรอยหรือเสียหายหลายจุด รวมถึงอาจจะถือโอกาสเปลี่ยนสีรถไปในคราวเดียวกัน ในกรณีที่เบื่อกับสีรถเดิมแล้ว หรือสีรถเดิมไม่ถูกโฉลก 

ปัจจุบันการทําเปลี่ยนสีรถนั้นมีทางเลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำสีใหม่ หรือการ wrap รถ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านว่าจะหาช่างทำสีรถ ผู้ให้บริการ หรืออู่ทำสีรถ ที่มีฝีมือได้มาตรฐานถูกใจมากน้อยแค่ไหน

เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งขนส่งมีความผิดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในการเปลี่ยนสีรถยนต์ ยังมีขั้นตอนสำคัญที่เจ้าของรถจะละเลยไม่ได้ นั่นคือการแจ้งต่อนายทะเบียนเรื่องการเปลี่ยนสีรถให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ ให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

  1. กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคํานึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ตามตัวอย่างสีรถที่กําหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายระเบียบนี้
     
  2. กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนที่สําคัญของรถเช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กําหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถ ไม่เกิน 3 สี แล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สีกําหนดเป็นสี ขาว แดง หรือตัวรถมี 3 สี กําหนดเป็นสี ดํา ขาว เหลือง และหากตัวรถมีมากกว่า 3 สี และสามารถกําหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กําหนดสีหลัก 3 สี ตามด้วยสีลําดับท้ายสุด “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกําหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กําหนดว่า “หลายสี” เพียงอย่างเดียว
     
  3. กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกําหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กําหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

แจ้งเปลี่ยนสีรถ ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

3. ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอรับเอกสารคืน

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์

1. ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท

2. ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท

3. ค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้ เจ้าของรถที่ได้ทำสีรถใหม่ หรือ wrap รถ เปลี่ยนสีรถไปแล้ว สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงสามารถใช้บริการ Drive Thru Service ภายในอาคารตรวจสภาพรถที่ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ได้ด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก dlt.go.th

: เปลี่ยนสีรถ ถ้าไม่แจ้งขนส่งมีความผิดหรือไม่

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ