Knowledge

ไม่สวมผ้าปิดปากขณะอยู่ในรถ2คนขึ้นไป ปรับสูงสุด2หมื่นบาท

ไม่สวมผ้าปิดปากขณะอยู่ในรถ2คนขึ้นไป ปรับสูงสุด2หมื่นบาท กรุงเทพมหานครเผยข้อกฎหมายไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ หากอยู่ภายในรถส่วนตัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย หากฝ่าฝืนไม่ใส่จะมีโทษปรับตามกฎหมาย

จากกรณีที่มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ล่าสุด กรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวครอบคลุมถึงการขับรถและนั่งโดยสารภายในรถยนต์ส่วนตัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนภายในรถด้วยเช่นกัน เว้นแต่กรณีมีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

     หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าแม้ในขณะขับรถหรือโดยสารอยู่ภายในรถยนต์ส่วนตัว จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่สวมผ้าปิดปากขณะอยู่ในรถ2คนขึ้นไป

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ