Knowledge

บีบแตรแช่ยาว หรือบีบซ้ำๆ มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุด 500 บาท

บีบแตรแช่ยาว หรือบีบซ้ำๆ มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุด 500 บาท  รู้หรือไม่ว่าการบีบแตรพร่ำเพรื่อเกินพอดี ถือเป็นความผิดตามตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนอาจเจอโทษปรับสูงสุด 500 บาท

แม้ว่าการใช้แตรจะช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุลงได้ แต่ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 14 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้” หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถึอเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 500 บาท

จากพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า แม้จะเป็นการบีบแตรเมื่อจำเป็นหรือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ แต่หากบีบแตรค้างไว้ยาวๆ หรือบีบซ้ำๆ มากจนเกินควร ก็จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกได้

บีบแตรแช่ยาว หรือบีบซ้ำๆ มีความผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 12 ยังกำหนดด้วยว่า เสียงแตรสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะต้องได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 200 บาท ดังนั้นหากแตรมีการเสื่อมของสภาพหรือผ่านการดัดแปลงจนไม่สามารถได้ยินในระยะ 60 เมตร ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

     รู้แบบนี้แล้วก็ควรใช้สัญญาณแตรตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ