News

ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อกเปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป

 ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อกเปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป  กรมการขนส่งทางบกประกาศคลายล็อกเตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นตามลำดัับในหลายพื้นที่ จึงได้มีการผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอย่างเต็มรูปแบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบขับขี่ใหม่ หรือจองคิวอบรมที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งเคยได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564 สามารถเลือกวันและเวลาเข้ารับบริการได้ก่อนผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่จองคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สามารถเข้ารับบริการได้ตามที่ลงนัดหมายไว้ หลังจากนั้นขนส่งฯ จึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน สามารถเข้าระบบเพื่อจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ขณะที่ผู้ถือใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้น ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยารองรับ คือ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการยกเว้ยการทดสอบขับรถ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

     ผู้สนใจสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อกเปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบ