News

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564  กรมการขนส่งเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาให้ผู้ถือใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น จึงได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้สามารถใช้ใบอนุญาติขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 30 กันยายน 2564 นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการผ่อนปรนให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่จดทะเบียนตามกฎหมายด้วยการขนส่งทางบก (รถปิกอัพป้ายเหลือง) เพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้สามารถประกอบกิจการขนส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชน

ทั้งนี้ เอกสารประกอบคำขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ, คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุตั้งแต่

     วันที่ 16 เมษายน 2564 สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้dlt_02

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ