News

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องไปขนส่ง

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องไปขนส่ง แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนำผลไปยื่นที่ขนส่ง เพื่อดำเนินการต่อใบขับขี่ได้เลย

การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

 1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)
  www.dlt-elearning.com
 2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง
  www.dlt-elearning.com
 3. เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม
  www.dlt-elearning.com
 4. ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)
  www.dlt-elearning.com
 5. ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้)
  www.dlt-elearning.com
 6. ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)
  www.dlt-elearning.com
 7. ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง
  www.dlt-elearning.com
 8. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป
  www.dlt-elearning.com

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้น 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ จองคิวเพื่อเข้าไปที่ขนส่ง เพื่อทำการสอบประสิทธิภาพ และขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป