News

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564  กรมการขนส่งเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาให้ผู้ถือใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น จึงได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้สามารถใช้ใบอนุญาติขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 30 กันยายน 2564 นั้น…
News

กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ

   กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ กรมการขนส่งประกาศขยายมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือสอบขับรถ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3…
Knowledge

ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 นี้

ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 กรมการขนส่งทางบกได้รับการยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วได้ตามกฎหมายจนถึง 31 มีนาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับด้านใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว ให้สามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีจดหมายตอบรับเพื่อยืนยันให้สามารถใช้ใบขับขี่ที่สิ้นอายุได้ชั่วคราวจนถึงวันที่…