Knowledge

จอดรถหน้าบ้านตัวเอง เสียค่าปรับกี่บาท?

 ปัญหาที่จอดรถถือเป็นปัญหาระดับชาติที่หลายคนต้องพบเจอ ไม่ว่าจะอยู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ หรือหมู่บ้านจัดสรรอย่างดีก็ตาม แต่หากการจอดรถหน้าบ้านของตัวเป็นการกีดขวางจราจรทำให้รถสัญจรไปมาไม่สะดวก ก็จะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนจนกลายเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งตามมาได้

การจอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่?

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า การจอดรถที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้องจอดในพื้นที่ของตนเองที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถในทางสาธารณะหรือพื้นที่เอกชน (เช่น ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ) มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 ว่าด้วยการมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

(1) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
(2) บนทางเท้า
(3) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(4) ในทางร่วมทางแยก
(5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ

(6) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
(7) ในเขตปลอดภัย

นอกจากนี้ หากการจอดรถบนทางสาธารณะแม้จะเป็นหน้าบ้านของตนเอง แต่สร้างความเดือนร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น เนื่องจากไม่สามารถสัญจร หรือถอยรถเข้า-ออกได้อย่างสะดวกนั้น ยังมีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ว่าด้วยการกระทำการต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก ห่มเหง คุกคาม หรือกระทำการให้เดือดร้อนรำคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่การกระทำต่อหน้าที่สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำนัล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย

     รู้แบบนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่สาธารณะ แม้ว่าจะเป็นหน้าบ้านตัวเองก็ตามนะครับ